Regels voor iedereen

Luchtbuksmarkt.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. Luchtbuksmarkt.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Luchtbuksmarkt.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Luchtbuksmarkt.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Luchtbuksmarkt.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Luchtbuksmarkt.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend

Luchtbuksmarkt.nl is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie ouder is dan 30 dagen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Luchtbuksmarkt.nl advertentie. Luchtbuksmarkt.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Luchtbuksmarkt.nl

Het is u niet toegestaan de website van Luchtbuksmarkt.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Luchtbuksmarkt.nl , een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van Luchtbuksmarkt.nl

Luchtbuksmarkt.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Luchtbuksmarkt.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Luchtbuksmarkt.nl, onverminderd het recht van Luchtbuksmarkt.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Luchtbuksmarkt.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
 • verwijdering van beoordeling(en),
 • schorsing van het account,
 • beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland),
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 • advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
 • (gratis) advertenties die dubbel zijn geplaatst,
 • (gratis) advertenties met een website vermelding,
 • (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
 • beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur,
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van AirsoftMarkt.nl,
 • gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers;
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Luchtbuksmarkt.nl bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via vraag@luchtbuksmarkt.nl

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen

 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands en Engels.
 • Plaats uw advertentie s.v.p. in één rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek.
 • Het plaatsen van dubbele gratis advertenties is niet toegestaan. Dubbele gratis advertenties kunnen worden verwijderd.
 • Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • Als u een gratis advertentie plaatst, blijft deze tenminste 30 dagen op AirsoftMarkt.nl staan.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op Marktplaats. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.
 • U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

Misleidende teksten

 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de Luchtbuksmarkt.nl beleidsregels zijn niet toegestaan. Bekijk voor meer informatie de lijst met verboden en verdachte objecten
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
 • die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
 • waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.